Litteratur

FACKLITTERATUR

Améen, Lennart: Stadens gator och kvarter. Lund 1973
Ger en koncis beskrivning av den internationella stadsbyggnadshistorien, med tonvikt gatunät och kvartersformer, och därmed också olika torgtyper.

Berg, Eva: Torget i staden, jämförande miljöstudier. Forskningsstiftelsen för samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. Rapport 6.1983.
I rapporten studeras nio torg i åtta svenska små- och medelstora städer. Studien gjordes inför ett torguppdrag vid White arkitekter AB.

Berglind, Lisa: Torget som demokratisk arena. Landskapsarkitektprogrammet Alnarp 2018. Självständigt arbete 15 hp.
Författaren ställer sig frågan: ”Kan utomhusreklam och liknande kommersiella intressen påverka torgets möjlighet att fungera som en stads demokratiska arena”. Hennes svar är JA. Hon kommer till slutsatsen utifrån begreppsanalys, litteraturgenomgång och framför allt en studie av Gustav Adolfs torg i Malmö.

Blomberg, Per: Skånes bästa offentliga platser – Stadskvaliteter i Skåne. Rapportens inledande 20 sidor finns tillgängliga på nätet. Författaren har besökt i princip alla torg i Skåne. Han skriver generellt om torgen och deras kvaliteter men har också rangordnat alla torgen utifrån ett stadslivsindex. De fyra som får flest poäng är Lilla Torg i Kristianstad, Stortorget i Hässleholm, Stora Torg i Eslöv samt Möllevångstorget i Malmö.

Det offentliga rummet. Acta Universitatis Upsaliensis. 1992.
Åtta inlägg från ett symposium 1990. Bl.a. Thomas Hellquist: Det sinnliga stadsrummet och Mikael Sundman: Vad med det offentliga stadsrummet?

Gabrielsson, Catharina: Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar. Axl Books, Stockholm 2006. Doktorsavhandling, framlagd på KTH Arkitekturskolan, februari 2007.

Gatje, Robert F.: Great Public Squares. An Architect´s Selection. New York/London 2010.
35 torg presenteras i text, vackra ritningar och foton. 4 av torgen finns i USA, resten i Europa, varav 20 i Italien. Inget nordiskt torg ingår.

Håkansson, Linnéa och Dogertz, Jasmine: Privatisering av offentliga rum – fallstudier av två torg i Malmö stad. Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona 2017-05-17.
Kandidatarbete som avhandlar de två intilliggande torgen Stortorget och Lilla torg. 

Karlsson, Carl-Johan: Människans plats i offentliga torgmiljöer. Luleå tekniska universitet. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Civilingenjörsexamen, arkitektur. 2014
Examensarbetet utgår från teorier av Gehl, Jacobs, Kärrholm och Madanipour. Studieobjekt är Stora torget i Linköping med Stortorget i Örebro som jämförelsetorg. 

Kostof, Spiro: The City Assembled. The Elements of Urban Form Through History. London 1992.
Torg och parker avhandlas i kapitel 3, Public Places. Jag ska läsa på ordentligt och återkommer med kommentarer.

Kärrholm, Mattias: Arkitekturens territorialitet. Lund 2004. Doktorsavhandling framlagd på Lunds Universitet, Tekniska fakulteten.
Avhandling avslutas med en granskning av tre torg i Lund. Avhandlingens underrubrik slår an tonen: Till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum.

Offentliga rum. Samfundet S:t Eriks årsbok 2011.
Flera intressanta artiklar om torg och andra delar av det offentliga rummet i Stockholm.

Saelen Arne: Urban Landscapes. 2012. Fotobok med 28 exempel på torg och gaturum som formats av författaren själv, Arne Saelen, en framgångsrik norsk landskapsarkitekt och professor.  Många av projekten finns i Bergen, en hel del också i Vejle, Danmark. 

Sandbäck, Marcus: Planering för stadsdelstorg som attraktiva mötesplatser: En fallstudie av Agö torg i Gävle. Högskolan i Gävle,  Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad. 2019 Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp. Studie av ett stadsdelstorg med många år på nacken och hur det kan åtgärdas för att bli bättre för invånarna. Systematiska observationsstudier ligger till grund för de presenterade förslagen. Här finns hela rapporten.

Sitte, Camillo: Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser. Stockholm 1982. Översättning Göran Sidenbladh. Boken publicerades första gången i Wien 1889.
En absolut nödvändig bok för den som är intresserad av torget som rum. Sitte hittade sina ideal i antikens och medeltidens torg.

Sjöberg, Clara & Ledin, Mikaela: Utformning av offentliga rum. Sambandet mellan människan och den fysiska utformningen av offentliga torg. Blekinge Tekniska Högskola 2019. Kandidatarbete i kursen fysisk planering. Författarna har genom litteraturstudier försökt ringa in faktorer som bidrar till att skapa bra torg och sedan tillämpat detta genom att presentera varsitt förslag till gestaltning av Chapmans torg i Göteborg. Här finns hela rapporten.

Webb, Michael: The City Square. London 1990. 224 sidor
Boken ger en exposé över utvecklingen av städernas torg och platser, kopplat till olika historiska epoker. Omkring 100 torg avhandlas, ytterligare 150 berörs. Första delen av sista kapitlet, Reinventing the Square, är särskilt intressant. Där refereras 1970- och 1980-talens strömningar i torgutvecklingen. Dessutom har järnridån just börjar falla när boken slutredigerades. Vilken roll torgen spelat i detta sammanhang finns också med i slutkapitlet.

Våra torg. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 2018. 92 sidor. Bokens första upplaga gavs ut 2016 i samband med det kommunala företagets 20-årsjubileum. Boken behandlar 21 förortstorg/centra i Göteborg. Tyngdpunkten ligger på beskrivning av historien, i regel mer om respektive stadsdel än om torget som sådant.

Åström Kell Stadens rum: Torget – gestalt, upplevelse, användning. Statens råd för byggnadsforskning 1988

SKÖNLITTERATUR

Askestad, Einar: Skolastiska övningar. MBM förlag 2012
Citat ur omslagets baksida: ”Episkt och aforistiskt, subtilt och brutalt, vävs en berättelse fram kretsande kring ett torg. På torget samlas människorna, har finns förflutet och framtid, förväntan och besvikelse. På torget möts väderstrecken, högt och lågt, början och slut.”
Det är dock sällan i boken som torget är verkligt närvarande. Det ska kanske förstås utifrån ett annat citat på bokens baksida: Avmystifiering är fantasilöshet. ”Det är bara ett träd” säger pojken. och har kommit en god bit på den väg som leder till ingenstans.

Ekelund, Fredrik: Torget.  Bonniers 2001.
En kollektivroman om människor på och kring Möllevångstorget i Malmö.

Hallström, Sara: Torg, korg, eko. Norstedts/Lyrik 2010.
Citat ur en av dikterna:
Torg byggda i väntan på
Torg byggda i minne till
Torg famnande monumenten där
Torg byggda i brist på
Torg flyttade i bitar mot

Hansén, Stig: Sista sången från Möllevången. Hjalmarson & Högberg 2017.
En roman om Stig Hanséns egen släkt och uppväxt, med Möllevångstorget ständigt närvarande – som geografisk bestämning, som medium, som projektionsyta, som symbol, som känsloläge.

Bokens första meningar:
Möllevångstorget. Alltid framför mig. Under mig. I mig. Bakom mig. Ovanför mig. Runt mig.
Jag kommer härifrån. Jag kommer inte härifrån.”

Kapitlet *Juli, 1969 (sid 148 – 153) avslutas med att författaren kort redogör för en mycket sorglig händelse i hans liv. Han förbereder det med en poetisk skapelseberättelse om torget. Den inleds sålunda:
 ”Det är då jag hör torget läggas på plats. Torget måste läggas, för det finns inte. För bara tre minuter sedan finns där inget. Så kommer alla från alla håll, också uppifrån. De lägger dit torget kring bänken kvinnan satt på  och de verkar inte behöva ritningar. Någon gräver direkt, gräver med stora tag, med mycket vind i, och nu är de flera som gräver och det ser ut som om det grävs en massa gravar, massgravar. Jag blundar för att höra om det finns några sorgesånger för jag vet att det varje dag dör kanske tio i Malmö och några av dem kommer nog att begravas här på torget medan det byggs, sänkas i jorden medan det bärs en massa stenar och grus och gudvetvad runt om den som alldeles nyss dött, som ska begravas, och de sörjande kommer att stå i vägen, det gör vi alla för eller senare, så då kan man lika gärna stå här och begrava den man har kär……
….. Och frukostlunchmiddagochmellanmål hinns det med när det regnar så hårt att ingen av kvinna född kan vara utomhus och ändå måste alla vara utomhus för torg ligger utomhus, var ska de annars ligga? Och när jag hör det tänker jag att vissa nog kommer att skapa sina torg inomhus och det är kanske just den sortens folk som har svårt att andas, som tror att de för en hjärtattack när det egentligen handlar om panikattacker. Nya andetag. Fler kullerstenar. Nej, nej. Snart har vi en kullersten i skallen och då kommer ordningsmakten farande. Och ingen väntar sig att få behålla någonting.
Alla dessa rullande stenar. Som aldrig rullar rakt. Som aldrig rullar dit de ska. De måste tvingas på plats. Så att de är där för evigt.”

Pjatrovitj Barys Torget – en kärlekshistoria. Rámus  2011.
En roman om kärleken mellan Aljaksandr och Maryja, som, efter en minst sagt besvärlig inledning växer fram under deras gemensamma erfarenheter på Oktobertorget i Minsk, Belarus i samband med protestaktioner där inför presidentvalet 2006.
Torget, som demonstranterna döper om efter folkhjälten Kalinuski, dyker inte upp förrän på sidan 94 i boken. Sedan beskrivs, med öm realism, vad som hände där och i fängelset därefter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera