Absolut Thessaloniki

23 Aristotelestorget i Thessaloniki, Grekland

Bilden ovan kommer från en reklamaffisch för Absolut Vodka. Torget, och dess förlängning upp i monumentalaxeln, har verkligen formen av en flaska.

En bra beskrivning av torget finns på engelskspråkiga Wikipedia.

När Thessoliniki återuppbyggdes efter den stora branden 1917, anlades en mäktig centralaxel vinkelrätt mot kustlinjen. I ena änden av axeln, vid kusten, ligger själva Aristotelestorget. Axeln sträcker sig upp till Dikastiriontorget nära resterna av ett Forum från romartiden.

Arkitekt för torget och monumentalaxeln i sin helhet var Ernest Hébrard.

Hébrard hade höga ambitioner för torget, axeln och dess bebyggelse. Av inte minst ekonomiska skäl lyckades man inte leva upp till dessa ambitioner under de decennier som genomförandet pågick. Ändå blev detta en arkitektonisk skapelse av hög klass.

Enligt artikeln i Wikipedia är Aristotelestorget en av de mest berömda platserna i hela Grekland, och nästan synonymt med själva staden Thessaloniki.

Hej

Aristotelestorget 6

Bilder från Google

Torget utnyttjas flitigt för evenemang av skilda slag. Men de dagar jag var där i början av oktober 2019 var det bara en vardaglig användning jag kunde beskåda.

Vila och hundrastning på Aristotelestorget

Vila och hundrastning på Aristotelestorget

En vanlig eftermiddag på Aristotelelstorget - i havets närhet.

En vanlig eftermiddag på Aristotelelstorget – i havets närhet.

Från havet upp till kanten på Forum Romanum är avståndet 750 meter. Själva Aristotelestorget – torgrummet som avgränsas av de 6-7 våningar höga byggnaderna (och i sydväst av gatan längs stranden) – är ca 90×145 meter. Om man räknar från de paviljonger och skärmtak som byggts framför långsidornas fasader, är torget på sin smalaste del ca 60 meter brett.

Den rektangulära hårdgjorda ytan i torgets mitt – med enkel asfaltbeläggning – är 40×75 meter.

Torget och axeln sedda från gatan längs havet.

Torget och axeln sedda från gatan längs havet. Riktning nordost.

Den grå torgytan och Aristotelesskulpturen.

På gångstråken runt torget har man varit djärvare.

Gångbanan längs torgets nordvästra långsida

Gångbanan längs torgets nordvästra långsida

Den inre delen av torget är avgränsad av två mäktiga byggnader med krökta fasader. Här är markhanteringen mer påkostad än på rektangeln. Här ligger – på torget – en enkel paviljongsbyggnad med turistbyrå. Byggnaden är alltför påver i förhållande till den pretentiösa omgivningen.

Aristotelestorgets inre del.

Aristotelestorgets inre del.

I öppningen mellan de två böjda byggnaderna övergår torget i en 30 meter bred gågata. Denna gata är drygt 300 meter lång – alltså en viktig del av monumentalaxeln – som in sin övre ände mynnar i en ny platsbildning, en pendang till Aristotelestorget om man så vill.

Aristotelesaxeln 3

Aristotelesaxeln 4

Jag har inte blivit klok på om det norra torget har ett eget namn. När jag besökte platsen, användes den som provisorisk busshållplats p.g.a. pågående arbete i närheten med att anlägga en metro i Thessaloniki.

Aristotelesaxeln 5

Aristotelesaxeln 6
Aristotelesaxeln har ingen längsgående biltrafik. De två gatorna vid axelns ändar är starkt trafikerade, Egnatia uppe i staden och Leof. Nikis nere vid havet. De fyra gator som korsar axeln har däremot ganska begränsad trafik.

Aristotelesaxeln 2

I paradaxelns förlängning, på andra sidan gatan Egnatia, ligger ytterligare ett torg, Dikastiriontorget. Det har getts en avvikande utformning, lite av en lek med axeln och dess symmetri.

Dikastiriontorget med ruinerna av Forum Romanum till höger.

Dikastiriontorget med ruinerna av Forum Romanum till höger.

Dikastirion 3

Vy från Dikastiriontorget ner mot Aristotelesaxeln och havet

Dikastirion 2

 

Föregående månadens torg
Nästa månadens torg