Clemenstorget 1

26 Clemenstorget i Lund

Clemenstorget i Lund anlades på 1890-talet, i kanten på den ursprungliga  staden, nära järnvägsstationen. Torget är stort, nästan 120×120 m2 mellan fasaderna på omgivande hus. Det är därmed Lunds största torg, betydligt större än Mårtenstorget t.ex.

Torget kom i fokus i samband med att kommunen planerat och byggt en spårvägslinje från just Clemenstorget till stadens nya nordöstra stadsdel där bl.a. forskningsanläggningen ESS placerats.

Ändhållplatsen på torget krävde naturligtvis ombyggnad av torget. Det omgestaltade torget öppnades igen den 8 juni 2020. Någon storstilad invigningen blev det inte tal om p.g.a. den rådande coronapandemin.

En kort historik över torget finns här https://sv.wikipedia.org/wiki/Clemenstorget
Här finns en fylligare text. https://issuu.com/lundskommun-sbk/docs/trycksak_clemenstorget_webb3

Till grund för ombyggnaden ligger Whites vinnande tävlingsförslag för torget och stora delar av östra stationsområdet. Förslaget är dock inte genomfört i sin helhet. De delar som avser torgets västra del, underjordiskt cykelgarage mm. har inte byggts, än mindre förslaget till nytt resecentrum väster om torget. Innan detta kan ske krävs strategiska beslut, inte minst om hur södra stambanan, inklusive en eventuell höghastighetsbana, ska dras genom staden.

Jag besökte torget en månad efter återöppnandet, en solig sommardag år 2020, och blev nöjd med vad jag såg. Möjligheterna till mångsidig användning av torget finns kvar. Det har blivit lättare att korsa torget kors och tvärs till fots, särskilt när ingen spårvagn står inne. Balansen mellan torg och park har förskjutits till förmån för torget. De flesta av platanerna står ändå kvar, särskilt skönt en het, solig dag. Cykelparkeringarna har inte blivit färre, några har tillkommit. (Men många fler behövs med tanke på intilliggande järnvägsstation.)

Snedbilden från Google Maps visar hur torget såg ut sommaren 2017 (?). Arbetet med spårvägen är påbörjat. Men dammen med tillhörande konstverk mitt på torget finns fortfarande kvar.

Clemenstorget 3

Clemenstorget 2017 (?). Bild från Google Maps.

Byggnaderna runt torget

Själva torgrummet är oförändrat. Inga hus (= torgväggar) har tillkommit eller försvunnit i samband med ombyggnaden 2018-2020. Den östra väggen är fortsatt en av Sveriges stiligaste torgfasader. Den monumentala jugendbyggnaden – på tre separata tomter – ritades av arkitekt Oscar Hägg och stod färdig ca 1910.

Clemenstorget 5

Clemenstorget östra vägg (från Google Maps)

Clemenstorget 6

Torgets norra vägg (från Google Maps)

Torgets södra och västra väggar har inte alls samma rumsbildande verkan och arkitektoniska kvaliteter. Tullkammaren till väster kan komma att ingå i en framtida ny byggnad för Lund C. Den södra väggen med Brooméska huset (1859) det förskräckliga 1970-talshuset matchar inte heller de norra och östra väggarna.

Vegetationen 

Clemenstorget har varit känt för sina plataner, och kommer att så förbli även om ett tiotal träd (plataner och lindar) flyttats för att få plats med  spårvagnshållplatsen.

Lek- och sittplatser

Clemenstorget 7

Clemenstorget 8

Under träden i den gröna delen av torget har tillskapats tre lekhus som hämtat sina former från tinnar och torn på intilliggande hus. Husen har formgetts av landskapsarkitekten Isa Hilldetun.

Stolar och bänkar ser ut att vara lätta att flytta men sitter stadigt fast i marken.

På en annan del av torget är sittverktygen desto robustare.Clemenstorget 9

 Spårvägen

Efter att ha studerat några olika alternativ till placering av spårvagnens ändhållplats, fastnade kommunen för att låta spåren gå in diagonalt på torget, som en förlängning av Allhelgonagatan. Spårvagnarna är relativt långa, 33 meter, och spåren når nästan fram till torgets mittpunkt.

Clemenstorget 2

Clemenstorget 10

Det har varit mycket strul med spårvagnstrafiken sedan den reguljära trafiken inleddes i december 2020. Men i augusti 2021 gjorde Franziska och jag en t.o.r.-resa mellan ändhållplatserna Clemenstorget och ESS och då fungerade det väl med 15-minuterstrafik

Skånetrafikens sköna, gröna färg på spårvagnen.

Skånetrafikens sköna, gröna färg på spårvagnen. 2021-08-06

I kvällsmörkret

Den 27 januari 2022, en mycket blåsig torsdagskväll, reste jag till Lund för att observera torg i kvällsmörkret. Inte minst gladdes jag på Clemenstorget åt de små runda genombrutna runda tak som med hjälp av en strålkastare skapar spännande skuggmönster på torgytan. Konstnär Ebba Matz.

20220127_182256 Kväll 1

Föregående månadens torg
Nästa månadens torg