Nya torget 1 20220326

33 Stora torg i Eslöv

Ombyggt 2021

Efter en omfattande ombyggnad återinvigdes Stora torg i Eslöv år 2021. Staden har fått ett helt nytt torg, gult och rymligt.

Förspelet

Här hittar du ett bildspel om torgets historia

Södra stambanan med tågtrafik kom till Eslöv 1858. Kring stationen, väster om järnvägen, växte en rutnätsstad fram. Några kvarter sparades ur och blev ett rektangulärt torg, nu Stora Torg.

Det nybyggda hotellet vid torgets södra kortsida öppnades 1987.  En bred trappa från torget ledde upp till vad som då var hotellets entrévåning.

Gamla torget 1 2012-10-06

Bild 1. Trappan och hotell Sten Stensson Sten. Fotot taget 2012-10-06. I förgrunden ”Snäckfågel” av Erik Grate.

Gamla torget 2 2017-08-11

Bild 2. Trappan med utsikt över torget. 2017-08-11.

Torget från Stenssontrappan. Bild från 6 oktober 2012.

Bild 3 Torget norrut, sett från Stenssontrappan. 2012-10-06..

Hotellet fick så småningom ekonomiska problem vilket bl.a. ledde till att fastigheten bytte ägare i två omgångar och att delar av hotellbyggnaden senare gjordes om till bostäder.

Samtidigt hade kommunen kommit fram till att den breda trappan kostade alldeles för mycket i underhåll och reparationer. Man beslöt därför att riva den och omgestalta hela torget. 2017 bjöds  in till en arkitekttävling.

Till grund för tävlingen låg bl.a. den ”Plan för centrumutveckling” som antogs av kommunfullmäktige i februari 2016. Nyréns arkitekter medverkade i planarbetet.

Torget har naturligtvis en viktig roll i centrumplanen.  Planen ger dock inte särskilt precisa direktiv om hur hur torget bör gestaltas. Däremot finns ett antal formuleringar och bilder som slår an tonen.

Citat från sidan 5 – under rubriken Sammanfattning av dialogarbeteStora torg är det naturliga navet i stadskärnan. Det beskrivs av många som stadens hjärta, en mötesplats för olika generationer och en plats för upplevelser. Det beskrivs samtidigt som en plats med stor utvecklingspotential som behöver en snabb lösning. Ett gemensamt drag i de visioner som beskrivits för torget är idén om en mångfunktionell plats som attraherar olika intressen och människor i alla åldrar; ett händelsernas centrum. Det är ett torg som är tillgängligt, grönt och attraktivt och erbjuder möjlighet till liv och rörelse och positiva upplevelser året runt och under olika tider av dygnet.

Runt torget finns önskemål om stråk för caféer och uteserveringar och ett gaturum som ger torget en känsla av ”vardagsrum”.

Ur Centrumplanen 1

Bild 4 Några tankar om det nya torget. Från Planen för centrumutveckling.

Det nya torget får pris

En inbjuden tävling om torget genomfördes våren 2017. Tävlingen vanns av  Sydväst, arkitektur och landskap. Ombyggnaden var klar sommaren 2021.

Torgombyggnaden nominerades  våren 2022 som en av fyra kandidater till Sveriges Arkitekters pris – ”Landmärket” – för bästa landskapsarkitektur  2021. Stora torget blev också den slutlige segraren, bl.a. i kamp med Clemenstorget i Lund.

Flygbild

Bild 5 Flygbild över torget. Hösten 2021. Bilden lånad från hemsidan för företaget som vann tävlingen och projekterade det färdiga torget: Sydväst, arkitektur och landskap.

När torget nominerades, skedde det med följande motivering:

Omdaningen av Eslövs Stora torg och handelsgatorna till och från stationen är ett målmedvetet startskott i stadens centrumomvandling. Helheten övertygar med en tonvikt på trivsel, lekfullhet och skönhet. Torget har genomgått en ambitiös förvandling: vacker design förenar prunkande perennrabatter, återvunnen sten och vattenspel i en genomtänkt struktur som utnyttjar torgets ”väggar” med sina uteserveringar och skyltfönster.
Viljan att underlätta omställningen från det bilburna till det människofrämjande samhället framgår tydligt. Gestaltningens attraktivitet och bruket av beständiga material, liksom torgets flexibilitet borgar för att stå sig, i sig en viktig hållbarhetsaspekt.

Smågatsten har återanvänts i de nya ytorna som ramar in torget medan reststenar av svart diabas har lagts på ett effektfullt sätt i dammen i de parklika delarna. Det gula teglet är en blinkning åt böljande rapsfält och ett självklart val för Eslöv med dess tegeltradition. Resultatet är en livsbejakande vitalisering av stadskärnan och ett mångformigt vardagsrum i staden, vars förankring i lokala värden understödjer mer hållbara val.

När torget slutligen utsågs till vinnare, tillades följande motivering: En vacker förening av parkelement, plats för spring i benen och den handel som är torgets signum stödjer visionen av småstadens hjärta. Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. Den belyser också vad det offentliga rummet kan ge invånarna tillbaka, i form av upplevelser och stolthet, när parkeringar och körfält får lämna plats åt vardagsliv och evenemang.

Ett helt nytt torg

Stora torg fick alltså en helt ny skepnad.

I och med att trappan togs bort, blev torget 25 meter längre. Nu är det nästan 115 meter långt, mellan hotell Stensson och fasaderna vid torgets norra sida, längs Östergatan. Torget är ca 58 brett i den södra delen, och 65 meter brett i den norra, mätt mellan respektive  husfasader.

Tidigare upplevdes hotellet – från torget – som en högt placerad trevåningsbyggnad. Nu, utan trappa, är det en fyravåningsbyggnad som möter torget.

Bild 4 Torget sett mot söder med hotell Stensson.

Bild 6 Torget sett mot söder med hotell Stensson.

Nordöstra delen av torget har parkkaraktär, med ganska många bevarade träd, rinnande vatten och en mycket lång böljande soffa som vänder sig mot torget och eftermiddagssolen.

Nya torget 3 20220326

Bild 7 Torgets norra del, sedd mot öster. Lång bänk i sydvästläge. Erik Grates skulptur Snäckfågel  flyttades hit från annan del av torget. Jämför med bild 1.

Torghandel

Torget är givetvis förberett för torghandel. Av ordningsföreskrifterna för torghandel framgår bl.a. att det man planerat för 30 stånd.  För street food finns ytterligare tre platser.

På sidorna 14 och 15 i föreskrifterna finns kartor över den tänkta placeringen.

Det ska bli intressant att se om det kommer att utvecklas någon torghandel att tala om. När jag senast besökte torget, lördagsförmiddagen den 26 mars 2022 pågick ingen försäljning. Jag pratade med besökare på torget. De verkade inte ha några större förväntningar på torghandeln skulle blomstra i framtiden.

Det fanns dock en glasskiosk på torget, nära torgets sydöstra hörn, väl synlig på en upphöjd plats, avsedd för s.k. fast försäljning.

Bild 7

Bild 8 Mot torgets sydöstra hörn. I kanalen kommer vattnet att flöda när vinterkylan släppt. Glasskiosken alldeles till vänster om hotell Stensson.

Konst på torget

I samband med ombyggnaden flyttades Erik Grates skulptur ”Snäckfågel” (inköpt 1966) till torgets norra del  (se Bild 7). Dessutom tillkom ett helt nytt konstverk ”Omväg” av Liva Isakson Lundin. Läs här en kortfattad text om konstverket på kommunens hemsida.

Bild 9, mot väster. "Omvägen" av

Bild 9, mot väster. ”Omväg”, konstverk av Liva Isakson Lundin.

Verket kan locka ett barn att klättra och klänga där, men det kan skada både barnet och verket. På kommunens sida om verket står att läsa: Tänk på att konstverket är just ett konstverk och inte en klätterställning! Målsmän ansvarar för minderåriga barn.

”Omväg” må vara ett intressant konstverk som pryder sin plats men det hade nog varit klokt att för en plats som denna, stadens hjärta, välja ett verk som inte bara tål barns lek utan kanske t.o.m. inspirerar dem. Ett verk på Stortorget i Lund hade kanske kunnat fungera som föredöme.

Trafik

För ett antal decennier sedan var torget till stora delar en bilparkering. Parkeringen försvann helt vid omdaningen på 1980-talet.

Ombyggnaden 2021 ändrade inte på detta. Tvärtom, biltrafiken vid torget tonades ner ytterligare. På Södergatan, längs torgets västra sida, tillåts nu bara för busstrafik. Några körbara bilgator på torgets södra kortsida och östra långsida finns överhuvudtaget inte längre.  Endast Östergatan, torgets norra kortsida, är upplåten för biltrafik.

Föregående månadens torg
Nästa månadens torg