stortorget_robin_stjernberg_mellan

13 Stortorget i Hässleholm

För några år sedan skrev jag en artikel i föreningstidningen Stigmansbladet om Stortorget i Hässleholm. Jag lyfter nu in artikeln som ett av Månadens torg.

Här kan du läsa artikeln med alla bilder: Stortorget Stigmansbladet

Jag tycker att Stortorget i Hässleholm är en riktig pärla. Dess storlek och proportioner, de omgivande husen i enhetlig i skala men med varierad ålder och stil, torgytans utformning och utsmyckning samt, inte minst, liv och rörelse i många former, skapar ett stadsrum som tilltalar mig. Sen är jag väl lokalpatriot också, vilket förstärker upplevelsen.

När Södra stambanan planerades från Malmö och norrut, avgjordes dess läge i våra trakter av att man ville passera Finjasjön på dess östra sida, men utan att hamna uppe på Göingeåsen. Detta styrde var järnvägen lite längre norrut kom att korsa den urgamla landsvägen mellan Helsingborg och Kristianstad, dvs. strax nordost om Hässleholmsgården. Här fanns dessutom en ljunghed som ägaren av Hässleholmsgården gärna upplät. Ett utmärkt läge för en station, en järnvägsknut och ett stationssamhälle. (Första tåget i trafik stannade vid Hässleholms station 1860)

Stortorget Hlm läge kopiera

Centrala Hässleholm med torget i mitten

Det nya stationssamhällets kvarters- och gatunät planerades (av järnvägsingenjörerna) med breda avenyer vinkelrätt mot järnvägen och övriga gator, varannan bred, varannan smal, parallella med järnvägen. Huvudaxel blev från början Första avenyn, mot vilken huvudentrén i både den första och nuvarande stationen mynnade. (Nåja, innan den tillbyggda rotundan stod klar 1995). I andra ändan av axeln hamnade kyrkan, invigd 1914.

På norra sidan av Första avenyn, inte så långt från stationen, innan backen upp mot kyrkan började, hamnade stadens viktigaste torg, Stortorget. Genom sitt läge blev det samhällets centralpunkt kring vilket butiker mm. samlades. Handel skedde naturligtvis inte bara kring torget utan också på torget, det kanske viktigaste skälet till det alls etablerades ett torg. Som många andra torg runt om i landet, utvecklades torget efterhand från en grusyta omgiven av låga enkla byggnader eller plank till ett stiligt stadsrum omgivet av flervåningsbyggnader, täckt med sten i någon form och utsmyckat med offentlig konst. De nuvarande byggnaderna som tillsammans formerar torgets fyra sidor har tillkommit under sex decennier. Med undantag från sjuvåningshuset i sydvästra hörnet, har alla husen fyra våningar, vilket ger torget en enhetlig karaktär. 

Den nuvarande utformingen av torget är från slutet av 1980-talet. Då ersattes ett rätvinkligt rutnät med betongplattor med olika typer av stensättning. Bl.a. betonades torgets diagonaler. Inte minst diagonalen sydväst-nordost utnyttjas av många fotgängare.

För något år sedan bjöd kommunen in till en arkitekttävling. Man ville omgestalta Stortorget och vissa andra delar av innerstan. Centrala Hässleholm skulle göras mer attraktivt. Pengarna och ambitionerna räckte dock inte till. Efter det att ett arkitektkontor utsetts till vinnare, blåstes hela projektet av.

Torget duger gott i sitt nuvarande skick även när det samlas mycket folk på torget som när schlagerfestivalvinnaren och hässleholmaren Robin Stjernberg (se översta bilden) var på besök 2013-03-16. Vi får se om och när det blir dags för förändringar.

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

 

 

Kommentera