28 Torget i Falköping

Omslag på inbjudan

Torget i Falköping. Bild från omslaget till tävlingsinbjudan.

Jag har aldrig besökt torget i Falköping. Det måste jag ändra på.

Falköpings kommun har bjudit in fyra arkitektkontor till en tävling om stadens centrum.  Läs mer här: Projekttävling om Falköpings stadskärna – Sveriges Arkitekter.

Juryn beslut kungjordes den 17 juni.

Tävlingen omfattar alltså en stor del av stadskärnan, men jag har hittills nöjt mig med att begrunda hur förslagsställarna hanterat torget på bild i sina tävlingsförslag. Här kommer de fyra förslagen. Därefter refererar och citerar jag juryns beslut.

1 ”Extra lagrad”

Extra lagrad 1

Förslag ”Extra lagrad”

Förslag extra lagrad

Förslag ”Extra lagrad”

2 ”Framtidens Falköping”

Förslag "Framtidens Falköping"

Förslag ”Framtidens Falköping”

Framtidens Falköping 2

Förslag ”Framtidens Falköping”

3 ”Jorden vi ärvde”

Jorden vi ärvde 1

Förslag ”Jorden vi ärvde”

Jorden vi ärvde 2

Förslag ”Jorden vi ärvde”

4 ”Mellan himmel och jord” 

Mellan himmel och jord 1

Förslag ”Mellan himmel och jord”

Förslag ”Mellan himmel och jord”

Torg och träd

En intressant detalj att jämföra mellan de fyra förslagen är hur de  hanterar träd på själva torget.

Återhållsammast är förslag 3. Här föreslås torget rymma sex träd, fem vid västra kortsidan, ett  vid den östra. Förslag 4 har tolv träd, glest planterade i tydliga rader, längs de två kortsidorna och längs norra långsidan. Förslag 2 vill skapa två dungar, en vid varje kortsida, med ca tio träd i varje.  Förslag 1 har samma idé för västra kortsidan  men är mer återhållsam med träd på östra sidan.

När det gäller träd är jag mest förtjust i det återhållsamma förslag 3. I övrigt tycker jag att förslag 4, ”Mellan himmel och jord”, har skapat det intressantaste torget, bl.a. på grund av det storskaliga mönster i själva torgytan. Jag gläds också åt det sätt den runda bassängen runt befintlig skulptur mitt på torget förstärkts med ytterligare en cirkel i klassiskt manér, lite likt som det ser ut nu att döma av inledningsbilden.

Vem vann?

Vinnare blev förslag nr 1, ”Extra lagrad”. Här kommer ett direkt citat ur juryns utlåtande över detta förslag. Juryn har lagt stor vikt vid hur förslaget hanterar kopplingen mellan stadkärnana olika platser, men också vid hur torget gestaltats.

Ett starkt helhetskoncept skapas genom att stärka stråken och kopplingen mellan stadskärnans olika platser. Bidraget hanterar Stora torget, kyrkparken, entréerna och stråken på ett väl avvägt och övertygande sätt. En av bidragets styrkor är entréernas gestaltning som tydligt markerar var stadskärnan börjar och bjuder in besökare. Det är positivt att Malta Johanna (skulptur mitt på torget) lyfts fram samtidigt som fasaderna på Stora torgets nord och sydsida hålls fria och får möjlighet att samspela. Torgets upplevda stora skala och avlånga form hanteras med en bård av tillgänglig beläggning runt torgytan och genom att träd, planteringar och möblering skapar nya platser med mer intim skala längs kortsidorna. Juryn bedömer att bidraget på detta sätt tillför nya värden till torget på ett sätt som samtidigt förmår behålla dess storslagenhet och mer flexibla ytor. En båge tar tag i beläggning och möblering i torgets södra del och skapar ett formstarkt och tydligt stråk som löper vidare längs Köttorget och mot kyrkparken. Där utformas ett öppet parkrum som har förutsättningar att bli en målpunkt i stadskärnan med plats för lek, social samvaro och rekreation.

Förslagsställare var: SYDVÄST arkitektur och landskap Tävlingsgrupp: Per Andersson LAR/MSA, Niklas Bosrup LAR/MSA, Frida Nordmark, Henrik Ekström, Olga Schlyter

Genomförande

Kommunen siktar på byggstart år 2022. 25 miljoner kronor har avsatts för ändamålet. Falköpings pastorat kommer att delta i finansieringen med 10 miljoner kronor, eftersom även kyrkans mark ingår i förändringarna.

 

Föregående Månadens torg

Nästa Månadens torg