14 Kirunas framtid – med torget i fokus

Järnmalmsbrytningen underminerar successivt delar av Kiruna. Därför måste stadskärnan rivas och byggas upp igen på annan plats. I planeringen av detta har ett nytt torg efterhand getts en mycket viktig roll.

DAGENS TORG

Stadens nuvarande torg – Vänortstorget – är ganska otydligt. På norra och östra sidan är torgrummet visserligen väl avgränsat med distinkta byggnader. I väster är det helt öppet mot dalen, vidderna och gruvberget.  I söder avslutas torget med bl.a. Ralph Erskins välkända bostadshus, vilka dock inte ger mycket rumslig stadga.

Vänortstorget karta

Vänortstorget. Torget fungerar för det mesta som en parkeringsplats.

Kommunen har placerat en kamera på taket av Folkets hus. Den ger en vy ut över torget och uppdateras var 30 sekund.

Torget 3

Torget sett mot sydost

Torget är stort, nästan 10.000 m2. Merparten av torgytan användas normalt som parkeringsplats med lokal gatutrafik runt om. Här finns utrymme för ca 100 bilar. I sydöstra hörnet, på andra sidan lokalgatan finns en mindre torgyta, fredad från biltrafik. Det är denna del som verkligen fungerar som ett torg.

Mitt på torget, dvs mitt på parkeringsplatsen, står ett konstverk av Torolf Engström (1909-1987), Norrskensobelisken.

Torget 2

Torget sett mot norr. Norrskensobelisken av Torulf Engström. På plasts 1986. I fonden Folkets hus.

Torget 1

Den bilfria delen i sydöstra delen av torget. Vy mot nordväst. Tegelbyggnaden till höger är Scandic hotell, sammankopplad med Folkets hus. Husets hörn möter torgets hörn. Bilden är tagen kl 21.55 2017-06-12. (Urtavlan visar vad klockan är i en av Kirunas vänorter, Arkhangelsk)

Panoramabild 1 från torget (Google Maps)
Panoramabild 2 från torget (Google Maps)

DET NYA STADSTORGET

Bygga nytt – på ny plats – och riva det befintliga gäller också för torget och dess omgivande byggnader.

Tävling om ny stadskärna 2012

Sommaren 2012 bjöd Kiruna kommun in tio arkitektgrupper att lämna förslag på utformningen av en ny stadskärna. Segrade gjorde White arkitekter tillsammans med Ghilardi + Hellsten arkitekter, Spacescape, Vectura Consulting. Deras bidrag ligger till grund för den fortsatta planeringen.

Länk till tävlingsprogrammet.
Länk till vinnande förslag

Efterhand som planeringen fortsatt, har det framstått som allt viktigare att skapa ett central torg.  I tävlingsprogrammet från 2012 sägs inget specifikt om torg, även om ett torg rimligen är underförstått i vissa texter, den här t.ex.:

”Stadskärnan ska vara en mycket intressant och trivsam plats med god funktionalitet, trygghet och komfort för invånarna. Trafiklösningar i de mest centrala delarna, affärsstråk med mera ska ta stor hänsyn till fotgängare och cyklister. Stadskärnan ska inbjuda till mänsklig kontakt och kunna erbjuda naturliga och vackra mötesplatser. Den ska vara en positiv upplevelse för alla sinnen, med en variation av tät stadsbebyggelse och lugnare grönområden/parker.” (sid 45 programmet)

Det vinnande förslaget till ny stadskärna innehåller naturligtvis ändå ett torg, även om det alltså inte specifikt efterfrågas i programmet.

Torget i vinnande tävlingsbidrag

Detalj ur det vinnande förslaget till ny stadskärna för Kiruna (av White m.fl.). Det föreslagna torget är fyrkantigt. Det föreslagna stadshuset utgör torgets norra vägg. Den mörka cirkeln illustrerar en avvikande ytbehandling av själva torget. Torget tänktes få ett starkt visuellt samband med stadshuset stora entréhall.

Stadshustävlingen 2013

Ett knappt år senare, i mars 2013 bjöds det åter in till tävling,  nu om ett nytt stadshus. I programmet till stadshustävlingen fanns en principskiss till tomt. På basis av det vinnande förslaget till ny stadskärna, redovisas ett rektangulärt torg med stadshuset på norra sidan.

Stadhustomt o torg ur tävlingsprogrammet

Stadshustomten som den definierades i programmet för stadshustävlingen.

Länk till tävlingsprogrammet.

I programtexten sägs bl.a. ”I tävlingen ingår att ge förslag på hur stadshus och tomt relaterar till planerade omgivande gator, torg och byggnader. Stadshuset ska placeras vid torget mitt emot planerat resecentrum. Runt torget kommer det att uppföras hotell, butiker och andra byggnader med publika lokaler i bottenvåningarna. Från torgets nordvästra hörn sträcker sig en framtida gågata i svag uppförsbacke med utrymme för butiker och restauranger. Skissen …. beskriver schematiskt stadshustomten i förhållande till planerade gator och torg. Stadshuset ska vända sig mot torg och gågata på ett stadsmässigt sätt.”

Segrare i stadshustävlingen blev Henning Larsen Architekts. De vann med en rund byggnad, placerad PÅ torget som de ville göra trekantigt.

Länk till det vinnande förslaget.

Vinnande stadshusförslag - torget

Det vinnande förslaget till nytt stadshus. Ett runt hus placerat PÅ torget.

Utvecklingsplanen 2014

Den fortsatta planeringen utifrån de två tävlingsresultaten – om torget och om stadshuset – sammanfattades i en utvecklingsplan, godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-17. I Utvecklingsplanen har det nya torget getts en mycket viktigt roll – mer om det nedan. Torget har dessutom fått ändrad form och blivit sexkantigt.

Länk till utvecklingsplanen

Torget i Utvecklingsplanen

Torget och stadshuset i Utvecklingsplanen

Ur utvecklingsplanen: Stadstorget är Kirunas mest centrala och offentliga plats och den plats där de flesta besökare och boende kommer att röra sig dagligen. För många besökare är torget och stadshuset det första intrycket man får av nya Kiruna. Utformningen av torget tar tillvara den potential som skapas av att många människor rör sig till och från resecentrum. Den hexagonala formen bildar ett tydligt samlande rum som skapar ett gott vindskyddat klimat tillsammans med exempelvis vegetation. Torget nås via stråk som sammanstrålar på ett naturligt sätt framför stadshusets entré. Handelsgatan tar sin start vid torget och löper österut i riktning mot Tuolluvaara och E10.

Stadstorget är ett levande, attraktivt och flexibelt stadsrum som kan användas året runt och vid många olika tillfällen. Torget och dess omgivande byggnader har en tydlig och lokalt förankrad gestaltning som uttrycker Kirunas unika identitet.

Torget, vars utbredning sträcker sig från det planerade resecentrumet över (den befintliga) Malmvägen till stadshuset och kvarteren norr om stadshuset, kantas av bebyggelse med verksamheter i bottenvåningarna. Längs med fasaderna finns det gott om utrymme för uteserveringar. Vidare har torget plats åt olika aktiviteter som kan tänkas ta plats på ett offentligt torg, till exempel Kirunafestivalen, torghandel, lek, sittplatser och andra aktiviteter för olika åldersgrupper som inbjuder till längre vistelse.

Vegetation påminner om årstiderna och bidrar till välbefinnande både sommar och vintertid. På torget finns både permanent vegetation i form av perrennplanteringar och träd och tillfällig sommargrönska som plockas undan vintertid. I gynnsamma vindskyddade söderlägen kan mikroklimatet tillåta arter som hägg och rönn. (sid 39)

Vinterbild stadstorget

Torget i vinterskrud. Illustration ur Utvecklingsplanen.

Torget ges alltså en viktig roll, även symboliskt: Den sammanhängande staden och Kirunas nya torg speglar mottot i Kirunas vision Vi är Kiruna och Vår övertygelse om människors lika värde. (sid 81)

Parallellt  med utvecklingsplanen färdigställde kommunen en fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort.  Den behandlar alltså hela tätorten, medan utvecklingsplanen fokuserar på det nya centrumområdet. Planen antogs 2014-09-01.

Program för torget 2015

Det fortsatta arbetet med torget resulterade bl.a. i en programhandling 2015-11-19. Ambitionerna blir där ännu tydligare:

PÅ KIRUNAS VILLKOR. Kirunas unika identitet ska vara synlig och läsbar på torget. Det ska finnas en förankring i historien, miljö och det som är Kirunaandan.  
MITT I STADEN. Kiruna torg ska vara det självklara valet för Kirunas invånare och turister att besöka om de vill träffa folk, få en dos av Kiruna eller som utgångspunkt för in- och utresor.   
ETT TORG FÖR ALLA. Torget är till för alla. Alla människor ska känna sig hemma, accepterade och välkomna att uppehålla sig på torget även utan att spendera pengar, utan att frysa och vid olika tider på dygnet.  

Utformningen har naturligtvis preciserats. Bl.a. har en kiosk beretts plats på torget.

Programhandling

Stadstorget som det sammanfattas på en planritning ur kommunens programhandling för torget.

Detaljplan 2016

2016-06-30 (tre dagar efter beslut i kommunstyrelsen!) antog kommunfullmäktige en detaljplan för torget. För den runda byggnaden PÅ torget, det nya stadshuset, fanns då redan en stadsplan. Den planen sade formellt sett ingenting om torget eller den omgivande bebyggelsen. Detaljplanen för byggnaden antogs av fullmäktige 2014-04-22, men vann inte laga kraft förrän sommaren 2015. Detaljplanen för torget antogs alltså 2016-06-30. Den vann laga kraft tre veckor senare.

Länk till detaljplanen för Kiruna nya centrum

Detaljplan torg

Plankartan för detaljplan för torg och handelsgata.

Stadshusets och torgets roll i flyttningen av stadskärnan

Kommunen har full rådighet över var den vill placera sin kommunala förvaltning. Det är därför naturligt att ”flyttningen” av stadshuset kommer tidigt i processen. Genom att hela den kommunala förvaltningen flyttar in i ett nytt hus, som läggs mitt i den framtida stadskärnan, ges en stark signal om att nu är det allvar. De ca 180 personer som ska arbeta i huset, skapar ett första behov av service i området.

För att snabbt skapa en vilja hos andra verksamheter att flytta efter måste också miljön runt stadshuset, dvs. torget, snabbt göras inbjudande. Låter det sig göras innan de byggnader som omger torget kommit på plats?

Uppdatering juni 2018

Personalen börjar flytta in i det nya stadshuset i augusti 2018.

Klockstapeln, formad av Bror Marklund, har flyttats från taket på gamla stadshuset till det blivande torget kring det nya stadshuset. Men det sexkantiga torget, på vilket det nya stadshuset ska ligga, låter sig inte anas ännu.

Nya stadshuset juni 2018

Nya stadshuset 2018-06-07. Klockstapeln lutar inte! Det är bilden som luras.

Föregående Månadens torg 

Nästa Månadens torg

Kommentera