Barn och torg

På Stortorget i Lund finns ett konstverk som säkert utformats och placerats helt efter konstnärliga ambitioner men som också lockar till lek. Och så fungerar torgens konst och inredning på många håll, som ingredienser i barns lek.

Stortorget Lund konstverk

Konstverk på Stortorget i Lund. Konstnär är Eduardo Chillida. (Rymdfält av fred, 1972). Bild från juli 2012.

Stortorget Lund konstverk 2

Samma konstverk på Stortorget. Bild från juli 2017.

Men nu har något nytt hänt. I Skåne ser jag en tydlig tendens till att torg om- och utformas med specifik inriktning på barn.

Helsingborgs stad valde att för något år sedan att placera en lekplats – en stor klätterställning – på Konsul Olssons plats. Torget gjordes samtidigt om på andra sätt, bl.a. med ny markbeläggning. Se mer om Konsul Olssons plats, ett av Månadens torg.

Torget

Lekplats och servering på Konsul Olssons plats, Helsingborg

Strax efter omdanades Gamla Torg i centrala Åstorp i samma anda.

Lekplats på Gamla Torg. Åstorp. Kommunhuset i bakgrunden.

Lekplats på Gamla Torg. Åstorp. Kommunhuset i bakgrunden.

Kävlinge kommun har i dagarna invigt Unionstorget efter ombyggnad. Torget hette tidigare Röda torget p.g.a. den röda marksten som täckte del av torget. Unionstorget försågs vid ombyggnaden med ett konstverk – Tetris – av Jacob Dahlgren, ett verk som utformats så att det lockar till klättring. Torgytan närmst konstverket är belagd med gummiasfalt. Själva konstverket är dock en hård stålkonstruktion.

Unionstorget1

Hörn av Unionstorget, Kävlinge i samband med torginvigningen 20170506. Skulptur av Jacob Dahlgren.

På många torg ger fontäner och vattenspel  lekmöjligheter för båda barn och vuxna, åtminstone varma sommardagar. I Vejle på Jylland har man gått ett steg längre. Där har man skapat en sand- och vattenlek i kanten på ett centralt torg, Nörretorv. Jag hoppas kunna ta mig till Vejle på vintern för att se hur torget då ser ut.

Vejle Nörretorv m sand- o vattenlek

Nörretorv i Vejle på Jylland. Sand- och vattenlek i torghörnet. Juli 2016.

I den mån det finns en trend att utveckla skånska, kanske svenska torg för barn, kan den ju ha flera orsaker: Från en ökande ambition att göra staden barnvänlig till lekredskapsbranschens strävan att hitta nya marknader.

Sedan finns det naturligtvis specifika skäl för det enskilda torget. Gamla Torg i Åstorp t.ex. hade länge legat som en nästan oanvänd – om än prydligt skött – yta i centrum av orten. Med lekplatsen fick torget ett större existensberättigande.

I Helsingborg var den primära drivkraften annorlunda. Handeln och kommunen ville locka fler barnfamiljer till centrala stan för kommersens skull.