Tätorternas vardagsrum – med Kristianstad som exempel

Kristianstads kommun har tillsammans med RISE forskningsinstitut och arkitektfirman Sesam i Kristianstad fått bidrag av Vinnova för projektet Tätorternas vardagsrum inom utlysningen Framtidens attraktiva livsmiljöer – lärdomar från pandemin. Så skriver kommunen stolt på sin hemsida.

Vidare från hemsidan: Pandemin har synliggjort betydelsen av tätorternas vardagsrum bland annat för att möta nya behov hos en växande andel som arbetar hemma. Samtidigt har dessa vardagsrum under lång tid förlorat i attraktivitet som följd av bland annat konkurrens från externhandel och e-handel. Pandemins nya livsmönster har skapat behov av att återskapa tätorternas vardagsrum. Genom att visa olika flexibla åtgärder kommer dialoger etableras med lokala aktörer, som boende och näringslivsidkare, vilket skapar möjligheter att möta de nya utmaningar som samhället står inför efter pandemin. Projektet vill visa hur fyra olika platser i tätorter med olika förutsättningar kan utvecklas för att skapa attraktiva livsmiljöer. Dessa platser är Stora torg och Gamlegårdens centrum i Kristianstad, Fjälkinge stationstorg och torget i Maglehems by. Valet av platser är representativa för flertalet tätorter i kommunen och övriga landet för att kunna sprida erfarenheterna till andra platser. Projektets resultat kommer att presenteras i form av digital visualisering på kommunens hemsida och som utställning på de fyra platserna under sommaren 2023.

 

Stora Torg. Bild från oktober 2014.

Stora Torg. Bild från oktober 2014.

Ett av torgen, Stora torg i Kristianstads centrum, berörs också av ett annat kommunalt projekt, Stadskärneutveckling. Citat från hemsidan om detta projekt: Med en gemensam vision och handlingsplan är målet att öka attraktiviteten och skapa en innehållsrik och levande stadskärna för såväl medborgare som besökare. Mål är att få fler boende i stadskärnan och att öka bredden i den mix av verksamheter och service som erbjuds. Läs mer här.

I dokumentet som ligger till grund för projektet Stadskärneutveckling, skrivs följande om Stora Torg (som ju också ingår i ovan nämnda projekt Tätorternas vardagsrum):

Målet är att Stora Torg ska utvecklas till ett mer befolkat och mångfunktionellt torg där olika delar ges lite olika karaktär. Några delar bör bli mer inbjudande och intima med mer grönska, vatten, sittplatser, lek och serveringar för exempelvis foodtrucks, serveringar runt torget alt ”hyr-restaurang”, en fast serveringsplats som olika aktörer kan hyra. Andra delar av torget kan fortsatt användas för scener, uppträdanden, evenemang, särskilda marknader, konstutställning, happenings mm. Torgplatsen bör också samspela bättre med intilliggande stadsrum som t.ex. gården mellan Regionmuseet och Bånken. (inte felstavat!)

Platsens användbarhet måste öka vilket kräver en smartare disposition av ytorna. Samtidigt ska även tillgängligheten till torget fortsatt vara god och funktionen trafik och parkering ska bibehållas.

Jag kommer med intresse att följa vad som presteras i dessa ambitiösa projekt. De handlar ju i högsta grad om torg.